Disclaimer

Deze webshop is opgezet als thuiswinkel, SuitFarm stelt alles in het werk om deze webshop naar behoren te laten functioneren. SuitFarm heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de webshop en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. SuitFarm staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SuitFarm aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. SuitFarm wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Om deze webshop goed te laten functioneren spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. SuitFarm vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijk aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze webshop
SuitFarm stelt deze webshop zorgvuldig samen en streeft ernaar dat alle informatie op de shop juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor SuitFarm de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SuitFarm worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. SuitFarm geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.