Algemene Voorwaarden

SuitFarm
Poelestraat 38-B3
9712 KB Groningen
Emailadres: info@suitfarm.com
KvK-nummer: 51833514 0000
BTW identificatie-nummer: 8501.92.092

1.1 Toepasselijkheid

   
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van producten aan onze kopers.
 • Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke - of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 • Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. In ieder ander geval  is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken of goederen)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden of het leveren van goederen van welke aard dan ook.
 • Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. SuitFarm heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen producten of diensten ontvangt die u niet heeft besteld, dient u SuitFarm hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door SuitFarm aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan SuitFarm worden gemeld.

1.2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van SuitFarm zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en/of benodigde materialen. SuitFarm is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

1.3. Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief btw, verzending, verpakking, betaling en overige kosten. Als u zich niet in het land van de verzending bevindt, bent u zelf aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. In een enkel geval kan het gebeuren dat de bezorger van het pakket om een BTW aanbetaling vraagt, neem in dit geval contact op met SuitFarm, dit bedrag zal dan worden vergoed. SuitFarm garandeert dat de prijzen binnen de looptijd van de bestelling niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Prijsverlagingen kunnen wel voorkomen. U vindt de laatste prijzen altijd op www.SuitFarm.com. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid (zie hiervoor ook de disclaimer).

De  vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

Wij behouden ons het recht voor om prijsstellingen aan te passen, indien dit wenselijk is. Dit geldt niet voor een lopende order, maar hiervan kan wel sprake zijn bij een plaatsing van een nieuwe order door een koper.

1.4 Bestelproces en totstandkoming order voor SuitFarm

 • Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven bestelling hebben aanvaard en de bestelling in productie is genomen door ons.  Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment  waarop wij de bestelling intern als een order verwerken. Voor al uw aankopen geldt een controleplicht. Iedereen die een bestelling heeft geplaatst is verplicht zijn/haar bestelling binnen 48 uur na bestelmoment te controleren op juistheid. Dit is mogelijk doordat iedere klant een e-mail ontvangt met daarin wachtwoord en gebruikersnaam vermeld waarmee hij/zij kan inloggen en de bestelling kan bekijken. De klant is geheel verantwoordelijk voor het opgeven van een juist e-mail adres. Indien de klant niet binnen 48 uur zijn bestelling heeft bekeken, vervallen alle aansprakelijkheden op onjuistheden met betrekking tot deze bestelling. Dit is het moment dat de bestelling intern bij SuitFarm een order wordt. Een bestelling wordt een order voor SuitFarm, na de 48-uurs-periode van bestellingcontrole en indien betaling heeft plaatsgevonden middels hieronder genoemde betalingsmethoden. Door het ondertekenen van de algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met de genomen maten.
 • Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
 • Opties van maatwerk gekozen door een koper klant staan vast nadat de bestelling zijn controlemogelijkheid binnen de overeengekomen 48 uur heeft doorlopen. Op dat moment wordt de order verwerkt en is verandering niet meer mogelijk aangezien de order dan in productie is genomen. Dit geldt eveneens voor de keuze van stijloptie, voeringen, stoffen etc.

1.5 Betaling
SuitFarm hanteert meerdere mogelijkheden voor betaling.

 • Betaling geschiedt middels Ideal. Hierbij geldt dat het totale bedrag vooraf wordt voldaan. SuitFarm gaat over tot verwerking van de bestelling. Het kan pas een order worden als u de betaling in zijn geheel heeft voldaan. Er worden door SuitFarm geen extra kosten in rekening gebracht voor het betalen middels IDeal. IDeal wordt ondersteund door de meeste Nederlandse banken.
 • Betaling middels PayPal. Aan het bieden van deze mogelijkheid worden kosten aan u in rekening gebracht. Dit is €5,- per bestelling. Na betaling en binnenkomst van deze betaling gaan wij over tot verwerking.
 • Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
 • Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 • Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de  zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €50,- alles exclusief omzetbelasting.
 • Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
 • Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 • Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 • Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

1.6 Levertijden
SuitFarm tracht de bestelde producten binnen 2 tot 4 weken te leveren. Deze tijd gaat in vanaf het moment dat de vereiste betaling bij SuitFarm binnen is. Het is mogelijk dat door onvoorzienbare omstandigheden deze termijn niet gehaald wordt. Als de levering niet binnen 40 dagen heeft kunnen plaatsvinden ontvangt u hierover per email bericht. U heeft echter niet het recht de order zonder kosten te annuleren, aangezien het voor u op maat gemaakt(e) product(en) betreft dat reeds in bewerking is. In het zeer onwaarschijnlijke geval de levering na 10 weken niet plaats heeft kunnen vinden heeft u recht de order te annuleren zonder verdere kosten. SuitFarm is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen. SuitFarm is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 

1.7 Levering
SuitFarm zorgt voor bezorging per pakketdienst of verzending op enige andere wijze ter keuze van SuitFarm. De eigendomsrechten van de producten zijn van u, indien de order betaald is of de restbetaling van de orde heeft plaatsgevonden. SuitFarm is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. SuitFarm is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging na aflevering van uw order. Indien u verhuisd bent of uw afleverlocatie is veranderd dient u dit kenbaar te maken bij SuitFarm. Heeft u dit niet aan SuitFarm kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatste aan SuitFarm kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. SuitFarm is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden  

1.8 Bezorgkosten
SuitFarm is verantwoordelijk voor het verzendklaar maken, het verpakken in speciaal ontwikkelde verzenddozen en de afhandelingadministratie t.a.v. de pakketdienst. Hiervoor worden geen extra kosten gerekend.  

1.9 Garantie
1. SuitFarm hanteert de perfecte pasvorm garantie die inhoudt dat u het product kunt aanpassen indien dit niet naar wens is. Het gaat hierbij om kleine aanpassingen zoals het verkorten/verlengen/innemen van verschillende delen van het kledingstuk. De aanpassingen die gedaan kunnen worden aan een twee- of driedelig maatpak of maathemd zijn:

 • Pantalon korter of langer maken
 • Pantalon taille innemen of wijder maker
 • Pantalon pijpen innemen of wijder maken
 • Jasje taille innemen of wijder maken
 • Maathemd taille innemen
 • Mouw jasje of maathemd innemen
 • Gilet taille innemen of wijder maken
 •  
     

U kunt het product zelf laten aanpassen bij een geregistreerd kleermaker. U dient hiervoor het verstelformulier aan te vragen per email (info@suitfarm.com) en te laten invullen door uw kleermaker. Samen met de originele bon dient u dit formulier te sturen naar het volgende adres:

SuitFarm
Poelestraat 38-B3
9712 KB Groningen

Zorgvuldigheid in het nemen van alle maten is een vereiste en de verantwoordelijkheid van de klant. Onzorgvuldigheid wordt geconstateerd zodra de klant niet de aanwijzingen van SuitFarm heeft gevolgd in het bestelproces. SuitFarm zal vervolgens binnen 14 werkdagen het bedrag overmaken naar de koper. De vergoeding, onafhankelijk van de verstelkosten, is maximaal €50 EUR voor een los jasje of twee- of driedelig maatpak en maximaal €20 EUR voor een maathemd, losse pantalon of gilet.

Indien het product niet aangepast kan worden bij de kleermaker en de klant heeft zorgvuldig de maten genomen kan het product geretourneerd worden aan SuitFarm op bovenstaand adres. SuitFarm zal in dit geval zorg dragen voor het aanpassen naar uw wensen. De kosten voor het verzenden naar SuitFarm zijn voor de koper. Verder worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor het aanpassen van het product. SuitFarm geeft volledige garantie op fabricagefouten. Slijtage en/of scheurvorming door oneigenlijk gebruik vallen niet onder garantie.

2. Afwijkingen maten Voor uw op maat gemaakte kledingstukken worden met de hand gemaakt, en kunnen qua maatvoering licht afwijken van de door u opgegeven maten.

3. Afwijkingen afbeeldingen Afbeeldingen van de producten en/of gebruikte materialen kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde materialen. Stofkleuren verschillen, ondanks onze inspanningen, per lichtval en dit kan een dus enigszins afwijken van de afbeelding op onze website. SuitFarm doet er alles aan deze afwijkingen zo klein als mogelijk te houden. SuitFarm kan niet garanderen dat er geen kleurafwijkingen zijn.

4. Garantieperiode De perfecte pasvorm garantie is geldig indien de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling SuitFarm heeft ingelicht over de wens gebruik te maken van de garantie.

1.10 Waarborging van uw privacy

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van SuitFarm, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via email info@suitfarm.com. Wij gebruiken uw persoonsgegevens en persoonlijke maten enkel voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. Uw privacy is gewaarborgd. SuitFarm voldoet aan de voorwaarden zoals die worden gesteld door het College bescherming persoonsgegevens. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Dit kunt u in uw persoonlijke account doen. Deze aanpassingen moeten in samenspraak met SuitFarm worden voltooid. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan SuitFarm via info@suitfarm.com. Uitgebreide informatie over uw privacy waarborging kunt u vinden in de Privacy Policy.

1.11 Klachtenregeling

 • De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

1.12 Geschillen

 • Op alle overeenkomsten en transacties van SuitFarm is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 • Over zaken en omstandigheden waarin in een overeenkomst niet voorzien wordt, wordt tijdig overleg gevoerd onder respectering van het belang van de koper en verkoper.
 • Koper en Verkoper verplichten zich om alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst waarvoor zij niet zelf een oplossing kunnen vinden ter bemiddeling voor te leggen. Zij stellen elk een bemiddelaar aan, welke vervolgens beide een derde, onafhankelijk, bemiddelaar aanwijst. Voorts verplichten partijen zich tot het uiterste om met behulp van deze bemiddelaar tot een oplossing te komen.
 • In het geval de in dit vierde lid genoemde geschillen niet met behulp van de aangewezen bemiddelaar kunnen worden opgelost, zullen deze door de meest gerede partij exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Groningen.